Przejdź do treści
Strona główna » List kręgu centralnego 2009/10 – Rekolekcje

List kręgu centralnego 2009/10 – Rekolekcje

W pierwszych dniach maja, w Milanówku koło Warszawy odbył się doroczny dzień skupienia połączony ze spotkaniem roboczym kręgu centralnego. Mieliśmy nadzieję, że Siostra Jadwiga będzie mogła być z nami. Jednakże z powodu jej stanu zdrowia, nie było to możliwe. W imieniu całego kręgu centralnego Elżbieta Kozyra i Maria Różycka odwiedziły Siostrę zawożąc jej kwiaty z zapewnieniem o naszej pamięci w modlitwie.

W ubiegłorocznym liście pisaliśmy o istocie, celu i przebiegu spotkania miesięcznego kręgu. Zwróciliśmy także uwagę na odpowiedzialność pary rejonowej za kręgi i ich prawidłową formację. Wyrażamy nadzieję, że temat ten został podjęty podczas ORAR II st. oraz spotkań kręgów rejonowych. Dziękujemy wszystkim kapłanom i małżeństwom odpowiedzialnym w kręgach, rejonach i diecezjach, które w tym wymiarze troszczą się o wierność charyzmatowi oraz zachęcamy do pogłębiania formacji w tym temacie, abyśmy mogli budować jedność także na tej płaszczyźnie. Pomocą może nam służyć broszura pt. „Spotkanie w kręgu”, która została poprawiona i ukaże się w najbliższym czasie.

W tym roku chcemy poruszyć kolejny temat dotyczący istoty formacji – rekolekcji. Temat ten został podjęty podczas styczniowego spotkania opłatkowego DK w konferencji E. Kozyry „Dar rekolekcji w Domowym Kościele” oraz w pracy w grupach. Zachęcamy do przypomnienia sobie tych treści. Tekst konferencji zamieszczony jest w 112 numerze Listu Domowego Kościoła oraz na stronie internetowej DK.

O uczestnictwie w rekolekcjach jako zobowiązaniu dowiadujemy się już na etapie pilotowania, a podejmując decyzję o trwaniu w kręgu przyjmujemy to zobowiązanie.Zasady Domowego Kościoła w p. 19 przypominają nam:
„Do istoty pracy formacyjnej w kręgach należy również uczestnictwo w różnego rodzaju rekolekcjach organizowanych przez DK: rekolekcjach 15-dniowych I, II, III stopnia (oazach rodzin), kilkudniowych Oazach Rekolekcyjnych Animatorów Rodzin (ORAR I i II stopnia), rekolekcjach ewangelizacyjnych i tematycznych. Rekolekcje te przeznaczone są dla małżonków wraz z dziećmi, jeśli nie ma przeszkód organizacyjnych. Na rekolekcjach (zwłaszcza 15-dniowych) powinien być realizowany także program formacyjny dla dzieci.
Program oazy I stopnia ma charakter ewangelizacyjno-katechumenalny; omawiane są również zagadnienia z zakresu duchowości małżeńskiej.
Oaza II stopnia rozwija biblijne podstawy inicjacji liturgicznej; omawiane jest również przeżywanie okresów liturgicznych w rodzinie.
Oaza III stopnia ukazuje rzeczywistość Kościoła jako wspólnoty.
ORAR I stopnia pogłębia rozumienie istoty, celu, duchowości i metody DK jako nurtu wspólnot rodzinnych w ramach Ruchu Światło-Życie.
ORAR II stopnia przygotowuje małżeństwa do świadomego podjęcia posługi pary animatorskiej, ukazując wagę i odpowiedzialność zadań animatorów.(…)

Poprzez przeżywanie rekolekcji formacyjnych uczestnicy pogłębiają duchowość małżeńską, doświadczają rozkwitu wiary, miłości małżeńskiej i rodzicielskiej, budują więzi, doświadczają wspólnoty, przeżywają tajemnicę Kościoła. Otrzymują wiele łask.

Pragniemy zatem podziękować wszystkim, którzy posługują w diakoniach rekolekcyjnych i troszczą się o wierność charyzmatowi; tym, którzy zabiegają, aby uczestnicy kręgów Domowego Kościoła mogli doświadczać dobrodziejstw, jakim są dla małżonków i rodzin rekolekcje.

Dziękujemy także wszystkim, którzy troszczą się w kręgach, rejonach i diecezjach o to, aby osoby doświadczające trudności materialnych otrzymywały wsparcie umożliwiające im wyjazd na rekolekcje i prosimy, aby nigdzie tej troski nie zabrakło. Coroczny udział w rekolekcjach jest przecież potrzebą i zobowiązaniem, przynoszącym owoce w naszych rodzinach.

Według słów ks. F. Blachnickiego – „oaza jest owocna, skuteczna wówczas, gdy jest wiernie przestrzegana pewna tradycja, kiedy jest zachowywana pełnia elementów. Owocność charyzmatu oazy jest związana z formą, z pewną wiernością wobec tej formy. (…) Nie ma życia, które nie byłoby przywiązane do jakiejś konkretnej formy. I tej formy nie można dowolnie zmienić, bo wtedy powstanie coś innego albo uschnie i nic nie powstanie.” (Ks. F. Blachnicki, Posłuszeństwo wiary wobec charyzmatu Światło-Życie. Rekolekcje dla WNMK)

Na wspomnianym wyżej spotkaniu opłatkowym, podczas dzielenia się w grupach zostały ,zauważone różne problemy dotyczące organizacji i prowadzenia rekolekcji DK w poszczególnych diecezjach.

Troska o charyzmat każe nam przypomnieć kilka ważnych zasad.
Odpowiedzialność za organizację rekolekcji w diecezji i troska o ich zgodność z charyzmatem spoczywa na parze diecezjalnej. Pojawiają się w diecezjach oddolne inicjatywy organizowania rekolekcji formacyjnych i innych bez porozumienia z parą diecezjalną. Przypominamy, że należy swoje propozycje przedstawić parze diecezjalnej i otrzymać jej zgodę.

Aby diakonie rekolekcyjne mogły lepiej spełniać swoje zadanie odbywają się dla nich Oazy Rekolekcyjne Diakonii Rekolekcji I i II st. Rekolekcje te organizowane są w Krościenku i w poszczególnych filiach. Zachęcamy małżeństwa i kapłanów do uczestnictwa w nich.

W przygotowaniu i przeprowadzeniu rekolekcji oazowych niezbędna jest znajomość uwag wstępnych oraz części A podręczników oaz poszczególnych stopni. Ukazany jest tam cel rekolekcji i jak do niego doprowadzić przez kolejne dni i punkty programu. Warto zwrócić uwagę na to, że każde rekolekcje mają swoją dynamikę, tzn.: cel danego typu i stopnia rekolekcji osiągany jest przez poszczególne punkty programu w ciągu określonej liczby dni. Nie jest więc możliwe osiągnięcie celu danych rekolekcji w czasie krótszym, niż zakładają to materiały! Dlatego nie ulegajmy pokusom dzielenia na krótsze części lub skracania rekolekcji, zwłaszcza oaz 15-dniowych i 4-dniowych ORAR I i II stopnia! Za dobre przeprowadzenie rekolekcji odpowiedzialni są wspólnie kapłan i para moderatorska. To oni czuwają nad dokładnym przeprowadzeniem programu, nad atmosferą we wspólnocie rekolekcyjnej i nad wprowadzeniem uczestników w ideę, program i metodę Ruchu.

Rodziny DK mogą uczestniczyć w rekolekcjach organizowanych w różnych ośrodkach. Informacje o rodzajach, miejscach i terminach poszczególnych rekolekcji można znaleźć na stronie: https://www.dk.oaza.pl/v7/rekolekcje.php. Prosimy pary odpowiedzialne w diecezjach, aby nie blokowały rodzinom udziału w rekolekcjach poza diecezją i nie organizowały rekolekcji tylko „dla swoich” rodzin. Bardzo potrzebna i wskazana jest możliwość uczestniczenia w rekolekcjach w gronie rodzin z różnych diecezji.

Zachęcamy, by podczas spotkań kręgów rozmawiać o rekolekcjach, zachęcać się wzajemnie, dawać świadectwo, przypominajmy o zobowiązaniu udziału w rekolekcjach. Zwróćmy uwagę na to, że swoją drogę formacji rekolekcyjnej małżonkowie powinnirozpocząć od udziału w rekolekcjach formacyjnych (a nie tematycznych). Warto o tym pamiętać planując rekolekcje w diecezjach i traktować rekolekcje formacyjne jako priorytet.

Dla ułatwienia planowania pracy rocznej podajemy terminy spotkań DK w obecnym roku formacyjnym 2009/2010:
11-13 IX 2009 Podsumowanie pracy rocznej DK 2008/2009 – Skorzeszyce k. Kielc
15-17 I 2010 Spotkanie opłatkowe DK – Warszawa
29 V 2010 Pielgrzymka DK do Kalisza
10-12 IX 2010 Podsumowanie pracy rocznej DK 2009/2010 – Przemyśl
Szczegóły dotyczące tych spotkań będą podane w późniejszym terminie.

Pary diecezjalne prosimy aby list ten dotarł i został omówiony w każdym rejonie oraz w diakoniach rekolekcyjnych.

Polecamy wszystkie rodziny Domowego Kościoła oraz kapłanów opiece Niepokalanej Matki Kościoła i wstawiennictwu Sługi Bożego, ks. Franciszka Blachnickiego.

W imieniu Kręgu Centralnego Domowego Kościoła

Jolanta i Mirosław Słobodowie
para krajowa DK

Ks. Andrzej Wachowicz
moderator krajowy DK

Milanówek – Krościenko, maj 2009