Przejdź do treści
Strona główna » List kręgu centralnego 2008/09 – Miesięczne spotkanie kręgu

List kręgu centralnego 2008/09 – Miesięczne spotkanie kręgu

W tym roku majowe spotkanie kręgu centralnego wyjątkowo odbyło się w Warszawie. Zmiana miejsca spotkania z Krościenka na Warszawę podyktowana była przede wszystkim naszym zamiarem spotkania z Siostrą Jadwigą. Mieliśmy nadzieję, że będzie mogła wziąć udział w spotkaniu kręgu centralnego i służyć nam swoimi cennymi radami. Okazało się jednak, że Siostra z powodu choroby nie mogła uczestniczyć w naszym spotkaniu, łączyła się z nami duchowo wspierając swoją modlitwą naszą pracę. Okazją do krótkiego spotkania było jedno popołudnie, kiedy całym kręgiem udaliśmy się do szpitala, gdzie leżała Siostra.

Tegoroczny list chcielibyśmy rozpocząć nawiązaniem do tematyki poruszonej w ubiegłorocznym liście kręgu centralnego do odpowiedzialnych za DK.
Postawmy sobie pytanie, na ile udało nam się wprowadzić w życie wskazówki w nim zawarte? Jak w naszych kręgach, rejonach i diecezjach odpowiadamy na zachętę, by rozważnie planować roczną pracę w diecezjach i rejonach, pamiętając o dobru wszystkich powierzonych nam rodzin oraz by pomagać im w realizowaniu powołania małżeńskiego i rodzinnego, a nie rozbijać rodzin poprzez mnożenie dodatkowych spotkań i inicjatyw?

W tym roku chcemy poruszyć w liście kolejne ważne kwestie dotyczące naszej formacji.
Podczas licznych spotkań z małżeństwami DK podczas rekolekcji i przy innych okazjach zauważyliśmy, że istnieje wiele wątpliwości i niezrozumienia znaczenia i celuMIESIĘCZNEGO SPOTKANIA KRĘGU oraz nieprawidłowości w kształtowaniu jego poszczególnych części. Rozeznaliśmy więc, że konieczne jest ponowne sięgnięcie do Zasad DK i innych tekstów formacyjnych by przypomnieć i uporządkować to, co należy do fundamentów naszej formacji.

„Celem spotkania miesięcznego jest zbliżenie się wszystkich do Boga, zbliżenie małżonków do siebie, zacieśnienie przyjaźni między poszczególnymi małżeństwami w kręgu” (List DK, nr 0). Spotkanie ma charakter formacyjno-modlitewny.
Każde spotkanie składa się z następujących części stałych, z których każda ma swój jasno określony cel.
Pierwsza część to DZIELENIE SIĘ ŻYCIEM
Celem tej części spotkania jest zawiązanie i budowanie wspólnoty. Dlatego też ta część rozpoczyna spotkanie w kręgu i nie można przenosić jej np. na koniec spotkania, jak to spotyka się w niektórych kręgach!
Dzielenie się swymi radościami i troskami rodzinnymi, zawodowymi, społecznymi i kościelnymi pozwala pogłębić więź wspólnoty i podejmować konkretne czyny wzajemnej pomocy. Wspólny skromny posiłek o charakterze agapy ma być środkiem zbliżenia i wyrażenia braterskiej wspólnoty. „Ludzie nie wymyślili jeszcze nic lepszego niż wspólny posiłek, aby się zbierać i nawiązywać więź przyjaźni” (Statut END).
Kolejna część spotkania to MODLITWA (dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym oraz rozważenie jednej tajemnicy różańca).
To chwila wspólnej refleksji kręgu jako wspólnoty nad słowem Bożym, które ma stać się pomocą do realizowania ideału wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej zgodnie z Ewangelią.
Odpowiedzią na słowo Boże jest wspólna modlitwa kręgu, która jest środkiem głębszego porozumienia, duchowej jedności i uświadomienia sobie obecności Chrystusa. Ta część spotkania kończy się modlitwą w intencjach podanych przez członków kręgu, podczas rozważania z Maryja i przez Maryję tajemnicy różańca.
Ostatnia część spotkania w kręgu to FORMACJA Celem tej części spotkania jest podtrzymywanie i pogłębianie wiary. Ten cel realizowany jest poprzez dwa etapy:

 • DZIELENIE SIĘ W ATMOSFERZE MODLITWY REALIZACJĄ ZOBOWIĄZAŃ
  Celem tej części jest dzielenie się ze wspólnotą swoim postępem w życiu duchowym. Każda para małżeńska ze szczerością stara się mówić o radościach i trudnościach związanych z wypełnianiem zobowiązań, które są środkami rozwoju życia duchowego. Jest to bardzo istotny punkt spotkania, gdyż od realizacji zobowiązań zależy duchowy rozwój zarówno małżeństw jak i całego kręgu, dlatego tę część zawsze prowadzi para animatorska.
 • OMÓWIENIE NOWEGO TEMATU.
  Ta część ma na celu wymianę poglądów na określony i przygotowany wcześniej temat. Służy pogłębieniu wiary i jedności małżeńskiej, a przez to bardziej świadomemu wypełnianiu swojego powołania chrześcijańskiego w małżeństwie i rodzinie.
  Nie może to przybierać formy czysto teoretycznej i intelektualnej dyskusji o problemach ale ma być wspólnym szukaniem myśli i woli Bożej jako rozwiązania problemów wspólnoty rodzinnej.

Spotkanie odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i nie powinno trwać dłużej niż trzy godziny. Spotkanie może być przeplatane śpiewem o treści dobranej do jego tematu lub okresu liturgicznego. Pod koniec spotkania omawiane są sprawy organizacyjne kręgu i ruchu.

(na podstawie: Zasady DK p. 14 i 16)

W tym miejscu chcemy zwrócić się szczególnie do PAR REJONOWYCH.
Przypominamy, że są one odpowiedzialne za kręgi w rejonie, dlatego powinny przynajmniej raz w roku brać udział w spotkaniach poszczególnych kręgów. (Zasady DK p.31d)
W rejonach, gdzie jest duża ilość kręgów, zadanie to podejmują pary łącznikowe. Byłoby dobrze, by po takim spotkaniu para rejonowa (lub łącznikowa) omówiła jego przebieg z parą animatorską i opiekunem duchowym kręgu. Jeżeli to zadanie będzie sumiennie wykonywane przez parę rejonową (z pomocą par łącznikowych – tam, gdzie istnieje taka potrzeba), to wówczas będzie ona miała możliwość dokładnego poznania wszystkich kręgów w swoim rejonie, wspierania ich, zachęcania do wysiłku, zaradzenia problemom, rozeznania, kogo można zaprosić do konkretnych posług, by wszystkie małżeństwa mogły ubogacać wspólnotę swoimi talentami. Znajomość spraw dotyczących poszczególnych kręgów pozwoli parze rejonowej podejmować odpowiednie, ważne w danym czasie tematy formacyjne na spotkaniach kręgu rejonowego. Wówczas animatorzy kręgów będą mieli szansę szybszego i bardziej odpowiedzialnego wchodzenia w swoją posługę, bądź jej kontynuowanie w jeszcze pełniejszym wymiarze.

W związku z powyższym proponujemy, aby w bieżącym roku formacyjnym 2008/09 w każdej diecezji jesienią odbyły się ORAR-y II stopnia, na których temat dotyczący miesięcznego spotkania kręgu zostanie podjęty zgodnie z przedstawionymi wyżej wskazaniami.

Prosimy również, by temat ten został podjęty na spotkaniach kręgów rejonowych, w części formacyjnej. Ważne jest, by każda para animatorska mogła odnieść wskazania dotyczące przebiegu poszczególnych części spotkania miesięcznego do rzeczywistości konkretnego kręgu, za który jest odpowiedzialna.

Uzupełnieniem i pomocą mogą być również poniższe teksty:

 • „Zgromadzenie miesięczne – szczyt i źródło” w: Domowy Kościół. Listy do wspólnot rodzinnych. Wydanie zebrane, t. I s. 46
 • „Miesięczny krąg rodzinny” w: Domowy Kościół. Listy do wspólnot rodzinnych. Wydanie zebrane, t. I s. 227
 • „Krąg rodzinny świadkiem miłości Chrystusowej” Domowy Kościół. Listy do wspólnot rodzinnych. Wydanie zebrane, t. II s. 217
 • „Kryzys w kręgu” w: Domowy Kościół. Listy do wspólnot rodzinnych. Wydanie zebrane, t. III s. 222

  W bieżącym roku formacyjnym w całym Ruchu Światło-Życie pochylamy się nad tematem „Czynić uczniów”. Podejmijmy to wezwanie wsłuchując się w słowa ks. Franciszka Blachnickiego: „Być uczniem oznacza naśladować swego Nauczyciela. (…) Uczeń staje się uczniem we wspólnocie Pana, wspólnota zaś jest stale przy Panu, zgromadzona wokół Niego, wsłuchana w Jego Słowo i zapatrzona w Jego czyny. Uczniowie ze wspólnoty łatwiej mogą się rozejść, by głosić to, co usłyszeli i zobaczyli, bo zawsze wiedzą, dokąd mogą wrócić. Mogą wrócić nie tylko po to, żeby utrzymać i wzmocnić siły życiowe, lecz także po to, by przypomnieć sobie, co mają mówić i jak mają głosić; by zapytać się, kim powinni być, gdy zapomną, kim są”

  (por. ks. F. Blachnicki, Idąc czyńcie uczniami, Kraków 2008)

  Dla ułatwienia planowania pracy rocznej podajemy terminy spotkań DK w obecnym roku formacyjnym 2008/2009:
  12 -14 IX 2008 Jubileuszowe podsumowanie pracy rocznej DK 2007/2008 – Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
  16 -18 I 2009 Spotkanie opłatkowe DK – Częstochowa
  4 IV 2009 Pielgrzymka DK do Kalisza
  11-13 IX 2009 Podsumowanie pracy rocznej DK 2008/2009
  Szczegóły dotyczące tych spotkań będą podane w późniejszym terminie.

  Pary diecezjalne prosimy o zadbanie, aby list ten dotarł i został omówiony w każdym rejonie w Waszych diecezjach.

  Polecamy wszystkie rodziny Domowego Kościoła oraz kapłanów opiece Niepokalanej Matki Kościoła i wstawiennictwu Sługi Bożego, ks. Franciszka Blachnickiego.

  W imieniu Centralnej Diakonii Domowego Kościoła

  Jolanta i Mirosław Słobodowie
  para krajowa DK

  Ks. Andrzej Wachowicz
  moderator krajowy DK

  Warszawa – Krościenko, maj 2008