Przejdź do treści

Przed wyborami parlamentarnymi

Słowo Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski przed wyborami parlamentarnymi (2019)

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

Zbliżające się wybory parlamentarne są dla mnie sposobnością do przypomnienia kilku podstawowych zasad Katolickiej Nauki Społecznej, dotyczących odpowiedzialności katolików za życie polityczne.

Zachęcając do udziału w wyborach pragnę najpierw przypomnieć, że z moralnego punktu widzenia miłość Ojczyzny i odpowiedzialność za dobro wspólne wymagają od wszystkich korzystania z prawa wyborczego. Nic – poza nadzwyczajnymi okolicznościami – nie usprawiedliwia nieobecności katolików w sprawach publicznych.

W procesie dokonywania odpowiedzialnego wyboru odpowiedniego kandydata należy wziąć pod uwagę: jego prawość moralną, kompetencje w dziedzinie życia politycznego i obywatelskiego, potwierdzone dotychczasową działalnością publiczną, świadectwo życia w rodzinie oraz małej ojczyźnie. Liczą się również takie cechy osobowości jak: wyrazista tożsamość, szacunek do każdego człowieka, postawa dialogu i umiejętność współpracy z innymi, zdolność do roztropnego rozwiązywania konfliktów, miłość Ojczyzny oraz traktowanie władzy jako służby. Wybór takich kandydatów daje większą szansę na integralny i solidarny rozwój naszego kraju.

Jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że – w zakresie porządku spraw doczesnych – także między katolikami mogą istnieć uprawnione różnice poglądów. Pluralizm nie może jednak oznaczać moralnego relatywizmu. Fundamentalne zasady etyczne – ze względu na ich naturę i rolę, jaką pełnią w życiu społecznym – nie mogą być przedmiotem „negocjacji”. Jak to wielokrotnie przypominali papieże, m.in. św. Jan Paweł II, a ostatnio Papież Franciszek, katolicy powinni popierać programy broniące prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, gwarantujące prawną definicję małżeństwa jako trwałego związku jednego mężczyzny i jednej kobiety, promujące politykę rodzinną, wspierające dzietność, gwarantujące prawo rodziców do wychowania własnego potomstwa zgodnie z wyznawaną wiarą i moralnymi przekonaniami. W związku z tym katolicy nie mogą wspierać programów, które promują aborcję, starają się przedefiniować instytucję małżeństwa, usiłują ograniczyć prawa rodziców w zakresie odpowiedzialności za wychowanie ich dzieci, propagują demoralizację dzieci i młodzieży. Nie mogą się decydować na wybór kandydata, który wyraża poglądy budzące zastrzeżenia z punktu widzenia moralnego oraz ryzykowne z punktu widzenia politycznego.

Wyrażam głębokie przekonanie, że – niezależnie od podziałów oraz napięć politycznych i społecznych w Polsce – możliwe i konieczne jest budowanie narodowej wspólnoty poprzez dialog i solidarność w prawdzie, we wzajemnym szacunku oraz z myślą o przyszłych pokoleniach. Nie rozbudzajmy więc emocji, które spowodowałyby, że po wyborach trudno nam będzie odnosić się do siebie nawzajem z szacunkiem.

Zachęcam każdego do udziału w modlitwie o owocny przebieg głosowania. Życzę wszystkim, aby okres kampanii został zapamiętany nie tyle jako czas walki o władzę, ile raczej jako czas owocnej dyskusji o dobru naszej Ojczyzny i kierunkach jej integralnego rozwoju. A zwycięzców wyborów proszę o to, aby stali się prawdziwymi „narzędziami pokoju i pojednania”.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatów Europy

Warszawa, 1 października 2019 roku

za: www.episkopat.pl

„Aby ożywiać duchem chrześcijańskim doczesną rzeczywistość służąc —
jak zostało powiedziane — osobie i społeczeństwu, świeccy nie mogą rezygnować z udziału
w «polityce», czyli w różnego rodzaju działalności gospodarczej, społecznej i prawodawczej”
Jan Paweł II, Christifideles laici, p.42

KOMUNIKAT DIAKONII SPOŁECZNEJ

W związku z nadchodzącymi wyborami do parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej Centralna Diakonia Społeczna zachęca do podjęcia ożywionej modlitwy w intencji naszej Ojczyzny. Przynagla nas do tego katolicka nauka społeczna oraz ostatnie wezwania papieża Franciszka, który zachęca chrześcijan do większego zaangażowania się w życiu publicznym.

Mając świadomość wielorakich zagrożeń, przejawiających się w brutalnej walce ideologicznej, w niszczeniu dobrego imienia Kościoła, Narodu, rodziny i wszystkiego co polskie, jesteśmy szczególnie zdeterminowani, aby prosić o ludzi sumienia, którzy będą strzec chrześcijańskiego dziedzictwa Narodu w tym rodziny, dzieci i młodzieży przed deprawacją i wrogimi ideologiami niszczącymi chrześcijańską tożsamość narodową. Dlatego też prosimy wszystkich członków Ruchu Światło-Życie o świadome zaangażowanie się w to ważne dla naszego Narodu wydarzenie, czy to poprzez bycie członkiem komisji, mężem zaufania, czy też przez szturm modlitewny, do którego zaproszeni są wszyscy, nawet ci, którzy nie mogą jeszcze głosować. Zachęcamy do odpowiedzialnego wyboru kandydatów kierując się katolicką nauką społeczną i światłem rozumu, aby nasz głos przyczynił się do dobra wspólnego i przyniósł realny, pozytywny skutek ku Bożej chwale i pożytkowi Ojczyzny.

Nadchodzące wybory parlamentarne zawierzamy Chrystusowi Słudze przez ręce Niepokalanej Matki Kościoła oraz wszystkich świętych patronów naszej Ojczyzny i czcigodnego sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego.

Zachęcamy do codziennego odmawiania modlitwy za Ojczyznę ks. Piotra Skargi oraz modlitwy do Niepokalanej Jutrzenki Wolności ks. Franciszka Blachnickiego.

Mirosława i Marek Chmielewicz
Centralna Diakonia Społeczna

← Wstecz