Przejdź do treści
Strona główna » Młodzi w parafii – sympozjum dla proboszczów „Koinonia” 9-12 X 2017 Porszewice

Młodzi w parafii – sympozjum dla proboszczów „Koinonia” 9-12 X 2017 Porszewice

Sympozja Koinonia, odbywające się od 1977 roku z inicjatywy czcigodnego sługi Bożego ks. Fran­ciszka Blachnickiego, popularyzują posoborowy model parafii oparty na jej wymiarze ewange­lizacyjno-inicjacyjnym. Model ten stanowi ważny punkt wyjścia dla podejmowania przez parafię wezwania do nowej ewangelizacji. Sympozja po­dejmują te zagadnienia zarówno na płaszczyźnie refleksji naukowej, jak i konfrontacji z już istnieją­cymi doświadczeniami wielu środowisk eklezjal­nych. Spotkania mają na celu wspieranie rozwoju posługiwania osób świeckich i duchownych zaan­gażowanych w odnowę parafii, a przede wszyst­kim proboszczów (obecnych i przyszłych).

Koinonia 2017