Strona startowa Domowego Kocioa Strona startowa Ruchu wiato-ycie
  
     
  Strona główna    Aktualności    Rekolekcje    Założyciel    Formacja    List DK    Galeria    Dom na Jagiellońskiej  
  Diakonia    Linki    Wzajemna pomoc    Z życia Ruchu    W Kościele i świecie  
List DK
List`91: I-IV 2003
 
List`90: IX-XII 2002
 
List`89: V-VIII 2002
 
List`88: I-IV 2002
 
List`87: IX-XII 2001
 
List`86: V-VIII 2001
 
List`85: I-IV 2001
 
Więcej Listów
<-- Pop.       Pocz±tek   
Napisz do nas
Napisz do
redakcji Listu DK

 


List`88: styczeń - kwiecień 2002

Od Redakcji   Elżbieta i Witold Kowalczykowie
Alleluja! Zmartwychwstał Pan!
Przeżywamy w naszych domach czas paschalnej radości, z nadzieją oczekując na Zesłanie Ducha Świętego. I chociaż otaczająca nas rzeczywistość w Ojczyźnie i na świecie niesie wiele zagrożeń, trudności i rozczarowań, my wierzymy, że "wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia" (Flp 4, 13). Niech pokrzepieniem będą dla nas, zamieszczone w tym Liście, słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, słowa Prymasa Tysiąclecia Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego i słowa Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, które mówią o gorącej miłości do Polski, do jej historii, do chrześcijańskiej kultury i tradycji naszego Narodu.

Błogosławieństwo Ojca Świętego dla Pary Krajowej DK   Jan Paweł II
Szanowni Państwo,
Jego Świątobliwość Jan Paweł II, poinformowany przez księdza biskupa Wiktora Skworca, Ordynariusza Tarnowskiego o mianowaniu Państwa Parą Krajową Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie, zawierza to ważne zadanie Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata.
Ojciec Święty wyraża szczególne uznanie dla Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie za wdrażanie nurtu duchowego odrodzenia wśród polskich małżeństw i rodzin, mającego swe źródło w charyzmacie Księdza Franciszka Blachnickiego.

Błogosławieństwo Ojca Świętego dla Ks. Moderatora Krajowego DK   Jan Paweł II
Jego Świątobliwość Jan Paweł II, poinformowany przez księdza biskupa Wiktora Skworca, Ordynariusza Tarnowskiego o mianowaniu Księdza Moderatorem Krajowym Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie, zawierza szlachetną posługę Księdza Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata.
Ojciec Święty cieszy się sukcesami Kościoła Domowego i jego posługą na rzecz pogłębiania życia religijnego polskich rodzin.

List jedności do Ojca Świętego  
Umiłowany Ojcze Święty, My, pary odpowiedzialne za kręgi rodzin Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie i kapłani-moderatorzy, doradcy duchowi, zgromadziliśmy się na corocznym spotkaniu opłatkowym w Olsztynie koło Częstochowy, u stóp Pani Jasnogórskiej, Niepokalanej Matki Kościoła i Królowej Rodzin. Wyrażamy naszą głęboką wdzięczność Tobie, Ojcze Święty, za stałą troskę i wspieranie całego Ruchu oazowego od samego początku jego istnienia, za miłość, którą ogarniasz wszystkie rodziny.

Paschalne słowo Moderatora Krajowego Domowego Kościoła   ks. Jan Mikulski
Wchodzimy coraz głębiej w tajemnicę Paschy Pana naszego Jezusa Chrystusa. Za nami czterdziestodniowy okres wielkopostnej pokuty. Był to czas przede wszystkim bardziej intensywnego i uważnego słuchania słowa Bożego, które niemal każdego dnia nawoływało do nawrócenia. Bóg pragnie naszego nawrócenia, ponieważ chce nam dać udział w radości paschalnej swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Równocześnie poprzez swoje słowo, tak obficie głoszone w okresie Wielkiego Postu, przekonuje nas, że zaczerpnięcie z tego źródła radości i szczęścia, jakim jest On sam, nie może się dokonać przypadkowo, przy okazji, czy na marginesie życia, ale stanie się naszym udziałem jedynie na drodze wytrwałego podążania za Jego słowem, zwłaszcza za przykładem Słowa, które stało się Ciałem.

Przypatrzcie się powołaniu waszemu

Tej chrześcijańskiej tradycji, tej narodowej tożsamości Polska nie może się wyzbyć   Jan Paweł II
[...] Losy Polski, Kościoła i świata są bowiem ze sobą nierozerwalnie związane, przenikają się i nawzajem warunkują. Proces przemian społecznych i gospodarczych w Polsce, jaki trwa od 1989 r., dokonuje się w kontekście takich pozytywnych zmian w świecie, jak kształtowanie się Unii Europejskiej czy rozszerzanie Sojuszu Atlantyckiego. Z drugiej strony wstrząsające światem działania wojenne w Zatoce Perskiej, na Bałkanach czy w Afganistanie, niepokój na Bliskim Wschodzie oraz przerażające akty terroru, jak ten w Nowym Jorku, budzące poczucie braku stabilności panującego dotąd porządku politycznego i ekonomicznego, wywierają niemały wpływ na sposób myślenia i działania Polaków.

Tajemnica więzi z Ojczyzną   Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski
Każdy człowiek związany jest z konkretną formacją: rodziny, pokolenia, narodu, czasu, który dlań jest "pełnią czasu"; w tym właśnie pokoleniu i środowisku musi wypełnić swoje zadanie. Człowiek nie da się całkowicie wyobcować ze środowiska, z którym jest związany [...]. Człowiek przez rodzinę i miejsce swego urodzenia związany jest ze swoją Ojczyzną. Związek ten jest bardzo silny. Bóg dla zachowania ładu i porządku w świecie pragnie, aby istniała tajemnicza więź człowieka z rodziną, ze środowiskiem, z Ojczyzną.

Szacunek Kościoła dla przeszłości Narodu   Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski
[...] Dziś po wiekach, chodzimy po kamieniach, na których wspierały się dzieje Kościoła polskiego i związane z nimi dzieje kultury narodowej, polskiej, kultury chrześcijańskiej - łacińskiej, zachodniej. Odnajdujemy tu ducha chrześcijańskiego, ducha Ewangelii, mocy nadprzyrodzonych zbawczej łaski Chrystusa; odnajdujemy radosne światła w przebłyskach wiary, nadziei i miłości. [...] Kościół ma głęboki szacunek dla dziejów Narodu.

Odpowiedzialność za Polskę   ks. Franciszek Blachnicki
Źródłem motywacji i duchowej inspiracji dążeń i walk Polaków o pełną wolność i suwerenność narodu musi stać się autentyczny patriotyzm wyrastający z prawdziwej miłości Ojczyzny. Tylko na tym fundamencie narody zagrożone totalitarnym nihilizmem mogą odbudować swoją suwerenność. Bez wpadania w skrajność narodowego szowinizmu i w narodową megalomanię muszą Polacy wystrzegać się tendencji kosmopolityzmu,

KWC - aktem patriotyzmu   ks. Franciszek Blachnicki
Trzeba stwierdzić z radością, że w Polsce dojrzewa coraz bardziej świadomość zależności pomiędzy wyzwoleniem narodu a alkoholizmem. Coraz więcej ludzi zaczyna rozumieć, że wyrzeczenie się alkoholu i walka z pijaństwem jest czynem patriotycznym i coraz więcej powstaje inicjatyw mających na celu wytrzeźwienie narodu. Akcja ta prowadzona jest w wielu ośrodkach w oparciu o Kościół [...]. Członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka muszą sobie na nowo uświadomić, że są w posiadaniu jedynego klucza do rozwiązania w Polsce problemu alkoholizmu i do wyzwolenia narodu od tej klęski, stawiającej pod znakiem zapytania jego suwerenność.

Nasz charyzmat

XXVII Kongregacja Odpowiedzialnych
Ruchu Światło-Życie   Elżbieta i Witold Kowalczykowie
W dniach 1-4 marca 2002 r. odbyła się na Jasnej Górze XXVII Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. Wzięło w niej udział około 1000 osób, a wśród nich liczna grupa małżeństw z Domowego Kościoła. Uczestnicy spotkania (młodzież, dorośli, małżonkowie, osoby konsekrowane świeckie i zakonne, kapłani) reprezentowali wszystkie polskie diecezje. Byli też przedstawiciele wspólnot Ruchu z Niemiec, Czech, Słowacji, Białorusi, Litwy i Ukrainy. Kongregacja podjęła temat "Deuterkatechumenatu", czyli powtórnego katechumenatu, a więc odkrywania wciąż na nowo łaski sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia.

Chrześcijaństwo: nowe spojrzenie na nasze sakramenty chrztu i bierzmowania   Albert i Konstancja Alvarado ERI - END
Według nauczania Kościoła przez sakrament chrztu zostaliśmy uwolnieni od grzechu pierworodnego, staliśmy się synami Bożymi i uczniami Chrystusa. Zostaliśmy więc włączeni w Kościół - Ciało Chrystusa i w ten sposób jesteśmy współuczestnikami Jego misji. Przebaczenie grzechów, odrodzenie do nowego życia i wszczepienie w Chrystusa to dar, który możemy zrozumieć przez wiarę. Lecz wiara jest również darem Bożym, który został nam dany dzięki łasce chrztu świętego.

Ochrzczeni, bierzmowani w sercu świata   o. Franciszek Fleischmann, doradca duchowy ERI - END
Czy to jest odpowiedni moment na spokojną refleksję nad sakramentami chrztu i bierzmowania? Kiedy kieruję do Was tę wypowiedź, świat dotykają bolesne wydarzenia. Pamiętamy o tragedii, która dotknęła Stany Zjednoczone (11 września 2001 r.). We Francji miasto Tuluza przeżywa dramat z powodu eksplozji fabryki chemicznej. Na Bliskim Wschodzie napięcia ciągle narastają, ginie wielu ludzi. W całym świecie mnożą się konflikty zbrojne, ataki terrorystyczne, wojny, a kryzysy ekonomiczne wprowadzają wiele niepewności, poczucie zagrożenia, lęk.

Z życia Domowego Kościoła

Funkcja ważniejsza od funkcji ministra...   Jagoda i Jurek Biegałowie (DK, Lublin)
Październikowe rekolekcje ORAR II st. w Dąbrowicy k/Lublina prowadziła Siostra Jadwiga Skudro. Odebraliśmy to spotkanie jako naukę z matką, która najlepiej wie, czego nam potrzeba, czego nas musi jeszcze nauczyć, za co przyganić, a za co pochwalić. Bo przecież my wiemy, co jest dla nas dobre i jak powinniśmy postępować, a mimo to jak dzieci próbujemy pewne sprawy omijać, próbujemy dochodzić do celu na skróty lub też udajemy, że o czymś nie wiemy. A może naprawdę nie wiemy...

Zaczerpnąć siły u Jego stóp...   Katarzyna Rauszer de Bruijn
Byliśmy na wspaniałych rekolekcjach - Noworocznej Oazie Modlitwy w Wiśle (Beskid Śląski). Rekolekcje te były dla nas cudownym prezentem. Adres znaleźliśmy w Internecie i z braku miejsc zapisaliśmy się na listę rezerwową. Gdy tuż przed Świętami dowiedzieliśmy się, że zgłoszenie zostało przyjęte, radość nasza była wielka. W Wiśle powitała nas wspaniała, biała i puszysta zima, a śnieg padał jeszcze i padał, jakby w ten sposób chciał bezustannie wielbić chwałę Bożą.

Spotkanie opłatkowe odpowiedzialnych DK   Anna Nowak
W dniach 19-20 stycznia 2002 r. w Olsztynie k/Częstochowy odbyło się spotkanie opłatkowe odpowiedzialnych Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie. W spotkaniu uczestniczyły pary diecezjalne DK z 27 diecezji, kapłani-moderatorzy, pary filialne oraz Para Krajowa i Ksiądz Moderator Krajowy DK, łącznie ponad 80 osób.

Ewangelizacja w Chicago   ks. Jan Mikulski
W ramach moich obowiązków, związanych z posługą Moderatora Krajowego Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie, podczas ferii zimowych odwiedziłem wspólnoty Domowego Kościoła w Chicago, gdzie pracuje obecnie kilkanaście kręgów. Był to dla mnie prawdziwie błogosławiony czas, ponieważ przez całe trzy tygodnie mogłem się dzielić słowem Bożym z tymi, którzy z różnych powodów znaleźli się na obczyźnie, ale nie zapomnieli o Bogu i dlatego są spragnieni Jego słowa.

Dzień Wspólnoty w Hamburgu   Ewa i Wojciech Trzeciakowie (DK, Hamburg)
Kochani, pragniemy podzielić się z Wami radością z Dnia Wspólnoty, który przeżywaliśmy 11 lutego 2002 r. na terenie naszej parafii, czyli Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu. Dzień Wspólnoty pomyślany był nie tylko jako spotkanie małżeństw i rodzin należących już do kręgów rodzin Domowego Kościoła; adresowany był równocześnie do wszystkich małżeństw naszej parafii, które gotowe były odpowiedzieć na to zaproszenie.

Dziękujemy Bogu za ten błogosławiony czas...   Jasia i Romek Filipiukowie (DK, Biała Podlaska, diec. siedlecka)
W lutym bieżącego roku wraz z czterema innymi małżeństwami z na-szej diecezji siedleckiej pojechaliśmy do Chełma, gdzie na Świętej Górze Chełmskiej znajduje się jedno z najstarszych sanktuariów na wschodnich rubieżach Polski. Tutaj pod opieką ukochanej naszej Matki przeżywaliśmy w ciągu pięciu dni zaplanowaną przez nas już od dawna Oazę Rekolekcyjną Diakonii.

Domowy Kościół na Ukrainie   Redakcja
Wieloletnia ewangelizacja prowadzona na Ukrainie przez szereg osób z Domowego Kościoła przyniosła plon stokrotny. Na spotkaniu Kręgu Centralnego DK w Częstochowie (1.03.2002 r.) ks. moderator Jarosław Gąsiorek z Ukrainy przedstawił na ten temat szczegółową informację. Obecnie istnieje na Ukrainie 98 kręgów Domowego Kościoła.

Trzy kroki do modlitwy   Krysia Łomozik (DK, Legnica)
W dniach 8-10 marca 2002 r. uczestniczyłam w rekolekcjach zorganizowanych przez DK w Kowarach. Tematem przewodnim była modlitwa, a osobą prowadzącą - Siostra Jadwiga Skudro. Już od samego początku towarzyszyła nam wspaniała atmosfera; liczne grono osób przepełnionych radością, miłością, wzajemną życzliwością wytwarzało klimat uczty niebiańskiej, na której "Pan stół zastawił obficie".

Iść tą samą drogą do zbawienia   Elżbieta i Piotr
Tradycje katolickie wynieśliśmy oboje z domów rodzinnych. Uczestnictwo we Mszy św. i nabożeństwach oraz branie udziału w życiu parafii pielęgnujemy do dzisiaj. Nie były nam również obce wspólna modlitwa, czytanie Pisma św., religijnych książek i prasy. W naszej rodzinie od dawna kultywujemy nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Wszystkie te wartości staramy się przekazywać naszym dzieciom, aby żyły w duchu prawdy i wiary. Wyjeżdżając w roku 1988 do Niemiec, zapakowaliśmy do walizki również Pismo św. i modlitewnik.

Jesteśmy razem w KWC i dobrze nam z tym...   Joasia i Waldek (DK, Wejherowo)
Jesteśmy małżeństwem od niespełna dziesięciu lat, a w Domowym Kościele - od siedmiu lat. Teraz już oboje jesteśmy w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka, ale najpierw ja do niej przystąpiłam mając 16 lat, podczas rekolekcji młodzieżowych Ruchu Światło-Życie. Alkohol nie miał dla mnie większego znaczenia, więc podpisanie Krucjaty nie było dla mnie zbyt trudne, tym bardziej, że uświadomiłam sobie, że w ten sposób i ja mogę coś dać Chrystusowi - mojemu Panu i Zbawicielowi. Ale po kilku latach zaczęło się dorosłe życie.

Zaangażowanie i odpowiedzialność są potrzebne nam wszystkim   Wanda i Stefan Mazurkowie (DK, Koziegłowy, diec. poznańska)
Przeżywając różnego rodzaju trudności w małżeństwie, znaleźliśmy wspólnotę Domowego Kościoła. Dzięki tej małej wspólnocie, jaką jest krąg, zaczęło się odradzać nasze małżeństwo. Zaczęliśmy coraz bardziej wchodzić na drogę Bożego planu dla naszego małżeństwa i rodziny, na drogę obecności Pana w codziennym życiu. W drodze tej, pomimo różnego rodzaju przeciwności, postanowiliśmy nie ustawać, ale coraz bardziej poznawać plan Pana Jezusa wobec naszego małżeństwa, a co się z tym wiąże, uczestniczyć w różnego rodzaju rekolekcjach i dniach wspólnoty, by ciągle ducha budować.

Odpowiedzi na trudne pytania   Ks. Jan Mikulski; Anna i Jacek Nowakowie

Sprostowania   Elżbieta i Witold Kowalczykowie
Kiedy podejmowaliśmy się funkcji redagowania Listu DK wydawało nam się, że poważniejsze błędy nam się nie przytrafią. A jednak...
© 2001-2013 Centralna Diakonia DK