Strona startowa Domowego Kocioa Strona startowa Ruchu wiato-ycie
  
     
  Strona główna    Aktualności    Rekolekcje    Założyciel    Formacja    List DK    Galeria    Dom na Jagiellońskiej  
  Diakonia    Linki    Wzajemna pomoc    Z życia Ruchu    W Kościele i świecie  
List DK
Powrt do listy
Listw DK
 
Artykuy:
List`91: I-IV 2003
 • Słowo Moderatora Krajowego Domowego Kościoła   Ks. Jan Mikulski

 • Duch Święty umacnia "człowieka wewnętrznego"   Jan Paweł II z "Dominum et Vivificantem"

 • Udział świeckich w kapłańskim, prorockim i królewskim urzędzie Jezusa Chrystusa   Jan Paweł II z "Chrisifideles laici"

 • Sakrament bierzmowania   Katechizm Kościoła Katolickiego

 • Bierzmowanie   z "END w drodze do nowego tysiąclecia"

 • Kanały łaski   o. Raniero Cantalamessa

 • Otworzyć się na Ducha Świętego   ks. Jan Mikulski

 • "Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę..."   Irena Bronakowska

 • Bierzmowanie w rodzinie   Joanna Otczyk

 • Spotkania miesięczne kręgu   Elżbieta i Witold Kowalczykowie

 • Dopowiedzenia do Tajemnic Światła   Elżbieta i Witold Kowalczykowie

 • "Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską..."   Agnieszka i Piotr Pudłowie oraz Marysia i Jacek - DK, Dębica

 • Jubileusz X-lecia Domowego Kościoła w Wiedniu   Elżbieta i Janusz Mikulscy

 • Krąg Domowego Kościoła w Równem na Ukrainie   Ołena Markiewicz

 • Spotkanie opłatkowe Domowego Kościoła   Anna i Jacek Nowakowie

 • Czym jest dla nas Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie?   Wypowiedzi uczestników XXVIII KO

 • Odpowiedzi na trudne pytania   Ks. Jan Mikulski, Anna i Jacek Nowakowie

 • Proces beatyfikacyjny   Redakcja

 • List`91: stycze - kwiecie 2003

  Odpowiedzi na trudne pytania

  Czy wprowadzenie Tajemnic Światła do modlitwy różańcowej wpłynie na długość rekolekcji oazowych, ewentualnie w jaki sposób?
  Ks. Jan Mikulski:
  Tajemnice światła są darem, który otrzymaliśmy od Papieża na początku nowego Tysiąclecia. Chcemy z tego daru skorzystać w pogłębionym spojrzeniu na formację Ruchu Światło-Życie wpisaną w 15 tajemnic różańcowych. Nasuwa mi się pewna analogia. Jezus Chrystus przychodząc na ziemię przyniósł nowe prawo miłości. Przez ten fakt jednak nie zniósł dotychczasowego prawa miłości, które Bóg dał człowiekowi jeszcze w Starym Testamencie, ale je do końca wypełnił. Myślę, że nasza postawa wobec nowych Tajemnic Światła może być podobna. Nie muszą one wpływać na zmianę dotychczasowego programu oaz wakacyjnych, ale mogą, a nawet powinny wpłynąć na głębsze odczytanie i wypełnienie treści, które są zawarte w programie 15-dniowych rekolekcji oazowych. Jeżeli w pełniejszym świetle spojrzymy na poszczególne etapy formacji, w których uczestniczymy na Oazach Domowego Kościoła, i pójdziemy za tym światłem, z pewnością pojawią się nowe owoce naszych wysiłków, będące radością nie tylko nas samych, ale i całej wspólnoty Kościoła, któremu chcemy służyć jak najpełniej.

  Jesteśmy po I stopniu Oazy Rodzin, w kręgu od 3 lat. Czy możemy już podjąć posługę w czasie rekolekcji? Jakie są zalecenia w tej sprawie?
  Anna i Jacek Nowakowie:
  „Zasady DK” określają pojęcie formacji podstawowej: oaza rekolekcyjna I i II stopnia, ORAR 0, I i II stopnia, co najmniej zobowiązanie kandydata KWC. Przeżycie tej formacji, poprzez uczestnictwo w wymienionych wyżej rekolekcjach oraz w pracy kręgu, pozwala poznać i przyjąć charyzmat i duchowość Domowego Kościoła. Sprawia też, że możemy służyć i przekazywać innym to, co stanowi istotę formacji (mogę dawać tylko to, co sam posiadam). Najwięcej informacji na temat posługiwania pojawia się na rekolekcjach ORAR II stopnia, przy czym jest to głównie ukazanie istoty posługi i jej źródła. Uczestnik rekolekcji poznaje wówczas „zalecenia”, a jego serce odpowiada na zadane powyżej pytanie.
  Czasem zachodzi jednak pilna, wyjątkowa potrzeba podjęcia posługi; przynaglają nas do tego animatorzy, kapłan. Wówczas najlepiej przed Panem, na modlitwie, rozważyć tę sprawę i jeśli podejmiemy posługę, to oprzeć ją na Bogu i wypełniać w łączności z Nim. Nie należy jednak zapominać o potrzebie pogłębiania własnej formacji, a także formacji w zakresie posługiwania na rekolekcjach. Temu ostatniemu celowi służą rekolekcje ORDR DK (Oaza Rekolekcyjna Diakonii Rekolekcyjnej DK) I i II stopnia, organizowane w Centralnym Domu Rekolekcyjnym DK w Krościenku oraz ORD (Oaza Rekolekcyjna Diakonii), przeprowadzane w poszczególnych diecezjach w porozumieniu z Centralą Ruchu Światło-Życie.

  Jakie jest obecnie przeznaczenie Domu Rekolekcyjnego przy ul. Jagiellońskiej 100 w Krościenku? Kto może z niego korzystać?
  A. i J.:
  Dom w Krościenku przy ul. Jagiellońskiej jeszcze przez Księdza Franciszka Blachnickiego został przeznaczony na miejsce służące rodzinom. Taki charakter tego domu jest przez cały czas zachowywany. Jest on Centralnym Domem Rekolekcyjnym Domowego Kościoła, w którym odbywają się rekolekcje wakacyjne i śródroczne dla rodzin DK z całej Polski i zagranicy, organizowane przez Centralną Diakonię DK. Z rekolekcji tych mogą korzystać wszyscy członkowie kręgów Domowego Kościoła. Istnieje ponadto możliwość przyjazdu zorganizowanych grup (np. cały krąg, grupa z rejonu itp.) i przeprowadzenia rekolekcji, dni skupienia, wspólnego odpoczynku...
  Jednocześnie w Domu przy ul. Jagiellońskiej mieści się Sekretariat Domowego Kościoła, w którym pracują – służąc rodzinom DK – panie z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła (INMK): Elżbieta Kozyra i Maria Różycka. Z nimi należy uzgadniać sprawy związane z korzystaniem z Domu. Podajemy adres Sekretariatu:
  Elżbieta Kozyra, Maria Różycka
  Centralny Dom Rekolekcyjny DK
  ul. Jagiellońska 100, 34-450 Krościenko
  tel. 018 / 262 39 42, e-mail: Jagiellonska@oaza.pl

  Wydatki związane z bieżącą eksploatacją domu przy ul. Jagiellońskiej oraz większymi pracami koniecznymi do funkcjonowania domu (wykonanie studni głębinowej, remont i malowanie dachu, w planach – wykończenie wystroju wnętrza kaplicy), pokrywane są z opłat osób korzystających z Domu, jak również z pieniędzy przeznaczonych na funkcjonowanie Centralnej Diakonii DK.

  Ks. Jan Mikulski, Anna i Jacek Nowakowie  © 2001-2013 Centralna Diakonia DK