Strona startowa Domowego Kocioa Strona startowa Ruchu wiato-ycie
  
     
  Strona główna    Aktualności    Rekolekcje    Założyciel    Formacja    List DK    Galeria    Dom na Jagiellońskiej  
  Diakonia    Linki    Wzajemna pomoc    Z życia Ruchu    W Kościele i świecie  
List DK
Powrt do listy
Listw DK
 
Artykuy:
List`91: I-IV 2003
 • Słowo Moderatora Krajowego Domowego Kościoła   Ks. Jan Mikulski

 • Duch Święty umacnia "człowieka wewnętrznego"   Jan Paweł II z "Dominum et Vivificantem"

 • Udział świeckich w kapłańskim, prorockim i królewskim urzędzie Jezusa Chrystusa   Jan Paweł II z "Chrisifideles laici"

 • Sakrament bierzmowania   Katechizm Kościoła Katolickiego

 • Bierzmowanie   z "END w drodze do nowego tysiąclecia"

 • Kanały łaski   o. Raniero Cantalamessa

 • Otworzyć się na Ducha Świętego   ks. Jan Mikulski

 • "Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę..."   Irena Bronakowska

 • Bierzmowanie w rodzinie   Joanna Otczyk

 • Spotkania miesięczne kręgu   Elżbieta i Witold Kowalczykowie

 • Dopowiedzenia do Tajemnic Światła   Elżbieta i Witold Kowalczykowie

 • "Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską..."   Agnieszka i Piotr Pudłowie oraz Marysia i Jacek - DK, Dębica

 • Jubileusz X-lecia Domowego Kościoła w Wiedniu   Elżbieta i Janusz Mikulscy

 • Krąg Domowego Kościoła w Równem na Ukrainie   Ołena Markiewicz

 • Spotkanie opłatkowe Domowego Kościoła   Anna i Jacek Nowakowie

 • Czym jest dla nas Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie?   Wypowiedzi uczestników XXVIII KO

 • Odpowiedzi na trudne pytania   Ks. Jan Mikulski, Anna i Jacek Nowakowie

 • Proces beatyfikacyjny   Redakcja

 • List`91: stycze - kwiecie 2003

  Dopowiedzenia do Tajemnic Światła

  I. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

  1. ...Jezus, który poprzez chrzest pokuty z rąk Jana Chrzciciela ukazał nam drogę do nawrócenia.
  2. ...Jezus, o którym Ojciec powiedział: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.
  3. ...Jezus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym, aby wypełnił dzie-ło zbawienia.
  4. ...Jezus, na widok którego Jan Chrzciciel powiedział: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”.
  5. ...Jezus, który namaszczony Duchem Świętym przeszedł dobrze czy-niąc i uwalniając wszystkich spod władzy szatana.
  6. ...Jezus, na którego zstąpił Duch Święty w postaci gołębicy.
  7. ...Jezus, który z chwilą chrztu w Jordanie zapoczątkował publicznie swoje dzieło.
  8. ...Jezus, który z pokorą przyjął chrzest z rąk Jana, chociaż nie musiał czynić pokuty.
  9. ...Jezus, który przez Nowe Przymierze stał się światłością narodów.
  10. ...Jezus, który poprzez swój chrzest objawił nam Trójcę Świętą.

  II. Objawienie się Chrystusa na weselu w Kanie Galilejskiej

  1. ...Jezus, który podczas wesela w Kanie dokonał pierwszego cudu.
  2. ...Jezus, do którego Ty zwróciłaś się z prośbą, aby zaradził potrzebie nowożeńców.
  3. ...Jezus, który poprzez swój udział w weselu w Kanie podkreślił znacze-nie małżeństwa i rodziny.
  4. ...Jezus, który przemieniając wodę w wino objawił moc Bożą.
  5. ...Jezus, któremu Ty wiernie towarzyszyłaś w Jego mesjańskiej misji.
  6. ...Jezus, który poprzez cud w Kanie umocnił wiarę swoich uczniów.
  7. ...Jezus, którego wolę Ty z pokorą i cichością zawsze spełniałaś.
  8. ...Jezus, który poprzez znak w Kanie dał się rozpoznać jako Mesjasz, Syn Boży.
  9. ...Jezus, który na Twoim przykładzie uczy nas pełnego posłuszeństwa i zawierzenia.
  10. ...Jezus, o którym Ty powiedziałaś: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

  III. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

  1. ...Jezus, który głosił, że czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.
  2. ...Jezus, który wzywał do nawrócenia i wiary w Ewangelię.
  3. ...Jezus, który nauczając, zawsze piętnował grzech, ale nigdy nie potę-piał człowieka.
  4. ...Jezus, który jako Dobry Pasterz z troską szuka każdej zagubionej owcy i cieszy się, gdy ją odnajduje.
  5. ...Jezus, który zaprasza nas do swojego królestwa miłości, jedności i pokoju.
  6. ...Jezus, który dał nam przykład, że być Królem – to znaczy z miłością służyć innym.
  7. ...Jezus, który nauczał, że trzeba troszczyć się najpierw o królestwo Boże, a wszystko inne będzie nam dodane.
  8. ...Jezus, w królestwie którego największym przykazaniem jest przyka zanie miłości.
  9. ...Jezus, który zachęcał, aby nie gromadzić sobie skarbów na ziemi, ale w niebie.
  10. ...Jezus, który nie przyszedł wzywać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników.

  IV. Przemienienie na Górze Tabor

  1. ...Jezus, który cudownie przemienił się na Górze Tabor w obecności swoich uczniów.
  2. ...Jezus, który ukazał się w blasku światła wiecznego.
  3. ...Jezus, z którym rozmawiali na świętej górze Mojżesz i Eliasz.
  4. ...Jezus, który wybranym uczniom pozwolił oglądać swe Bóstwo.
  5. ...Jezus, który swoją światłością rozprasza nasze mroki.
  6. ...Jezus, o którym zaświadczył z obłoku głos Ojca: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie.”
  7. ...Jezus, który przez swoje przemienienie objawił uczniom przed męką chwałę zmartwychwstania.
  8. ...Jezus, który otrzymał od Boga Ojca cześć i chwałę.
  9. ...Jezus, który przemieni nasze ciała podległe zniszczeniu na podobne do Jego ciała chwalebnego.
  10. ...Jezus, który wzywa nas i daje moc do ciągłej przemiany.

  V. Ustanowienie Eucharystii

  1. ...Jezus, który w Najświętszym Sakramencie zostawił nam pamiątkę swojej męki.
  2. ...Jezus, który powierzył kapłanom sprawowanie Eucharystycznej wieczerzy na swoją pamiątkę.
  3. ...Jezus, który daje nam swoje Ciało jako zadatek zmartwychwstania i życia wiecznego.
  4. ...Jezus, który jest Kapłanem Nowego i Wiecznego Przymierza.
  5. ...Jezus, który jest Chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
  6. ...Jezus, który pozostawił nam obietnicę, że kto spożywa Jego Ciało i Krew Jego pije, będzie żył na wieki.
  7. ...Jezus, który żywi Kościół Ciałem i Krwią swoją.
  8. ...Jezus, który w Eucharystii przychodzi jako Zbawiciel, jako lekarz naszych dusz.
  9. ...Jezus, który podczas wieczerzy paschalnej ustanowił sakrament Eucharystii.
  10. ...Jezus, który poprzez Eucharystię włącza nas w Jego śmierć i zmar-twychwstanie.

  Elżbieta i Witold Kowalczykowie  © 2001-2013 Centralna Diakonia DK