Strona startowa Domowego Kocioa Strona startowa Ruchu wiato-ycie
  
     
  Strona główna    Aktualności    Rekolekcje    Założyciel    Formacja    List DK    Galeria    Dom na Jagiellońskiej  
  Diakonia    Linki    Wzajemna pomoc    Z życia Ruchu    W Kościele i świecie  
List DK
Powrt do listy
Listw DK
 
Artykuy:
List`91: I-IV 2003
 • Słowo Moderatora Krajowego Domowego Kościoła   Ks. Jan Mikulski

 • Duch Święty umacnia "człowieka wewnętrznego"   Jan Paweł II z "Dominum et Vivificantem"

 • Udział świeckich w kapłańskim, prorockim i królewskim urzędzie Jezusa Chrystusa   Jan Paweł II z "Chrisifideles laici"

 • Sakrament bierzmowania   Katechizm Kościoła Katolickiego

 • Bierzmowanie   z "END w drodze do nowego tysiąclecia"

 • Kanały łaski   o. Raniero Cantalamessa

 • Otworzyć się na Ducha Świętego   ks. Jan Mikulski

 • "Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę..."   Irena Bronakowska

 • Bierzmowanie w rodzinie   Joanna Otczyk

 • Spotkania miesięczne kręgu   Elżbieta i Witold Kowalczykowie

 • Dopowiedzenia do Tajemnic Światła   Elżbieta i Witold Kowalczykowie

 • "Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską..."   Agnieszka i Piotr Pudłowie oraz Marysia i Jacek - DK, Dębica

 • Jubileusz X-lecia Domowego Kościoła w Wiedniu   Elżbieta i Janusz Mikulscy

 • Krąg Domowego Kościoła w Równem na Ukrainie   Ołena Markiewicz

 • Spotkanie opłatkowe Domowego Kościoła   Anna i Jacek Nowakowie

 • Czym jest dla nas Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie?   Wypowiedzi uczestników XXVIII KO

 • Odpowiedzi na trudne pytania   Ks. Jan Mikulski, Anna i Jacek Nowakowie

 • Proces beatyfikacyjny   Redakcja

 • List`91: stycze - kwiecie 2003

  Spotkania miesięczne kręgu

  Proponujemy trzy kolejne konspekty spotkań kręgu. Dwa z nich są poświęcone w szczególny sposób SAKRAMENTOWI BIERZMOWANIA i stanowią kontynuację poprzednich spotkań omawiających sakramenty inicjacji chrześcijańskiej - CHRZEST ŚWIĘTY i EUCHARYSTIĘ w ramach tematu "Katechumenat rodzinny". Trzeci konspekt natomiast dotyczy ostatniego, czerwcowego spotkania, które zgodnie z tradycją DK powinno mieć charakter podsumowania pracy rocznej w kręgu, i na którym powinny odbyć się wybory pary animatorskiej. Zarówno same konspekty, jak i poruszane w nich zagadnienia, problemy, sugestie, pytania są tylko pewną propozycją i nie pretendują do wyczerpania całości tematu. Katechumenat rodzinny bowiem - to dla każdego małżeństwa praca i zadanie na wiele lat. We wszystkich dotychczasowych konspektach umieszczaliśmy czasem może zbyt wiele pytań i sugestii do refleksji czy modlitwy, a to dlatego, że w kręgach DK są małżeństwa w bardzo różnym wieku, z różnym stażem małżeńskim i stażem w Ruchu, z dziećmi małymi i dorastającymi itd. Chodziło nam z jednej strony o stworzenie szerszej możliwości wyboru, z drugiej zaś - o pobudzenie własnej inwencji małżeństw w kręgach.

  Elżbieta i Witold Kowalczykowie  I. Dzielenie się życiem (przy herbacie)

  II. Część modlitewna:

  • Modlitwa do Ducha Św.; odczytanie wybranego tekstu z Pisma św.
  • Dzielenie się Słowem Bożym: J 14, 15-27 albo Rz 8, 1-17
  • Modlitwa spontaniczna: uwielbienie Boga w sakramentach świętych
  • Tajemnica Różańca: Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

  III. Część formacyjna:

  Pytania i problemy do zastanowienia się, omówienia i dyskusji:
  Czym jest sakrament bierzmowania w świetle nauki Kościoła? Jakie były jego początki i dalszy rozwój? W jaki sposób sakrament ten jest powszechnie odbierany dziś przez nas i nasze otoczenie? Co chcielibyśmy zmienić w pojmowaniu tego sakramentu?

  Sugestie do pracy w ciągu miesiąca:
  • przeprowadźmy dialog małżeński na jeden z wybranych tematów:
   • Moje bierzmowanie - przygotowanie wewnętrzne i zewnętrzne, wybór imienia i świadka bierzmowania, przeżycie tego sakramentu, odczucia, widoczne owoce duchowe; jaką rolę odegrał ten sakrament w rozwoju mojego życia wewnętrznego? Jak pielęgnuję i rozwijam otrzymane dary Ducha Świętego? Jak nimi służę?
   • My - jako rodzice dzieci, które przyjęły sakrament bierzmowania - na czym polegała nasza pomoc dzieciom w przygotowaniu do przeżywania tego sakramentu? W jaki sposób, jak długo przygotowywaliśmy się my sami? Jakie pozytywne, praktyczne wnioski chcielibyśmy przekazać innym (spróbujmy je wymienić)? Jakie błędy, zaniedbania popełniliśmy i dlaczego? Jak dziś odczytujemy swoją rolę w umacnianiu i rozwoju otrzymanych przez nasze dzieci darów Ducha Świętego?
   • My - jako świadkowie bierzmowania - jakie mamy pozytywne (ewentualnie negatywne) doświadczenia w tym względzie? Jak dziś rozumiemy rolę świadka bierzmowania? Na czym powinna polegać nasza dojrzała postawa, odpowiedzialność? Co konkretnie możemy zrobić?
   • Dary Ducha Świętego otrzymane przeze mnie i współmałżonka - jakimi szczególnymi darami Duch Święty obdarzył mnie i mego współmałżonka (wymienić chociaż kilka)? W jaki sposób pomagamy sobie wzajemnie te dary pielęgnować i rozwijać? Kiedy i jak posługujemy nimi innym? Jakiego daru (darów) teraz szczególnie potrzebuję, by jak najlepiej spełniać swoje obowiązki w małżeństwie, w rodzinie, we wspólnocie, w pracy zawodowej itp.?
  • podejmijmy konkretną regułę życia dotyczącą posługiwania jakimś darem
  • w czasie modlitwy małżeńskiej módlmy się przez cały miesiąc do Ducha Świętego o umocnienie i rozwój darów potrzebnych do posługiwania we wspólnocie kręgu.
  I. Dzielenie się życiem (przy herbacie)

  II. Część modlitewna:

  • Modlitwa do Ducha Św.; odczytanie fragmentów z Pisma św.
  • Dzielenie się Słowem Bożym: Ga 5, 16-26
  • Modlitwa spontaniczna: dziękczynienie za otrzymane dary Ducha Świętego i przeproszenie za marnowanie, niewykorzystanie, zaniedbanie tych darów
  • Tajemnica Różańca: Zesłanie Ducha Świętego

  III. Część formacyjna:

  Pytania i problemy do zastanowienia się, omówienia i dyskusji:
  W jaki sposób rozumiemy jako małżonkowie nasz udział w urzędzie kapłańskim Chrystusa (nasza misja wychowywania dzieci, ożywianie życia sakramentalnego w rodzinie, włączanie rodziny w liturgię Kościoła, sprawowanie liturgii domowej, trud pracy zawodowej itp.)? Jak głosimy sobie nawzajem – słowem i świadectwem życia – Dobrą Nowinę w małżeństwie i rodzinie (nasz udział w misji prorockiej Chrystusa) – konkretne przykłady; jak pomagają nam w tym zobowiązania DK? W jaki sposób realizujemy jako małżonkowie w rodzinie królewski urząd Chrystusa? (rozszerzanie królestwa Bożego, walkę z grzechem, dar z siebie)?

  Sugestie do pracy w ciągu miesiąca:
  • przeprowadźmy dialog małżeński na temat królewskiej misji Chrystusa w naszym małżeństwie i rodzinie:
   • Co robimy dla gromadzenia w jedno, budowania w naszej rodzinie wspólnoty życia i miłości? Jak wychowujemy siebie nawzajem? Jak stajemy się darem dla innych?
   • W jaki sposób uczymy nasze dzieci pokonywania zła, grzechu, życiowych przeszkód?
   • Jak oceniamy kulturę życia rodzinnego w naszej rodzinie (wzajemne kontakty, zachowania, rozmowy, odczucia; umiejętność zasiadania do dialogu; współodpowiedzialność za siebie nawzajem; poszanowanie innych poglądów; zrozumienie dla problemów współmałżonka, współodczuwanie jego spraw; planowanie wspólnego czasu i form jego spędzania w rodzinie)?
  • podejmijmy konkretną regułę życia, np. zaplanujmy na najbliższy miesiąc, kiedy i jak wspólnie spędzimy wolny czas w rodzinie (wycieczka na „łono” natury, wyjście do teatru, zabawy sportowe na świeżym powietrzu, uporządkowanie zdjęć w albumie rodzinnym itp.)
  • rozważmy na modlitwie podczas Namiotu Spotkania następujące teksty: Iz 61, 1-3; J 16, 5-15; 1 Tes 5, 1-11; 1 Kor 2, 1-16; 1 Kol 2, 6-15; 1 Kor 3, 1-17; Ef 4, 14-24.
  I. Dzielenie się życiem (przy herbacie)

  II. Część modlitewna:

  • Modlitwa do Ducha Św.; odczytanie wybranego fragmentu z Pisma św.
  • Dzielenie się Słowem Bożym: 1 Kor 12, 1-11
  • Modlitwa spontaniczna: dziękczynienie Bogu za miniony rok pracy w kręgu
  • Tajemnica Różańca: Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

  III. Część formacyjna:

  • Dzielenie się darami Ducha Świętego w kręgu
   Duch Święty tworzy z nas małą wspólnotę – krąg rodzin. Każdy z członków tej wspólnoty posiada rozmaite dary, którymi ubogaca innych. Spróbujmy odkryć te dary u siebie nawzajem.
   Proponujemy, aby para animatorska przed spotkaniem kręgu przygotowała kilkadziesiąt niewielkich karteczek i tyle kopert, ile osób liczy krąg (na każdej kopercie trzeba napisać imię danej osoby). Każdy z członków kręgu po chwili zastanowienia wpisuje na oddzielnej karteczce najważniejszy – w jego odczuciu – dar (dary), który posiada dana osoba i wkłada karteczkę do koperty z jej imieniem. I tak odkrywamy dary poszczególnych członków kręgu. Wszyscy robimy to jednocześnie, ale każdy sam, aby dostrzec jak największe bogactwo darów. Na koniec para animatorska wręcza każdej osobie jej kopertę z odkrytymi darami. Następnie każdy kolejno, głośno odczytuje znalezione u niego przez wspólnotę dary. Kończymy tę część radosnym śpiewem uwielbienia i dziękczynienia.

  • Podsumowanie rocznej pracy formacyjnej kręgu:
   • Czy uczestniczyliśmy we wszystkich spotkaniach kręgu (jeśli nie, to dlaczego)? Jak przygotowywaliśmy się do spotkań?
   • Czy spotkania naszego kręgu przebiegały zgodnie z Zasadami DK (właściwy przebieg spotkania, zachowanie wszystkich jego części i proporcji czasowych)?
   • Jaka była atmosfera spotkań (życzliwość, miłość, szczerość, otwartość zwłaszcza podczas dzielenia się zobowiązaniami)?
   • Co nie było dobre, co nie spełniło naszych oczekiwań, co zaniedbaliśmy, co chcielibyśmy zmienić w przyszłym roku pracy kręgu?
   • W jaki sposób tematyka spotkań kręgu (Katechumenat rodzinny) wpłynęła na nasze postawy, na rozwój życia duchowego w małżeństwie i rodzinie?
   • Czy zgodnie z Zasadami DK uczestniczyliśmy w tym roku w rekolekcjach zamkniętych? Jak wygląda nasza formacja podstawowa?
   • Jak włączaliśmy się w inne spotkania proponowane przez Ruch, np. rejonowe dni wspólnoty, Patronalne Święto Ruchu, oazy modlitwy, dni skupienia, propozycje KWC itp.
   • W czym przejawiała się nasza troska o parafię, o Ruch, o kapłanów, nasza odpowiedzialność za ewangelizację i katechumenat itp.

  • Wybory pary animatorskiej kręgu zgodnie z Zasadami DK.
  © 2001-2013 Centralna Diakonia DK