Domowy Kościół w Europie Zachodniej

Jezus jest Panem!
Ruch Światło-Życie w krajach Europy Zachodniej rozwija się głównie w środowiskach polonijnych. Obecnie w 10 krajach. Najliczniejszy jest Domowy Kościół, ale rozwija się także Oaza Dzieci Bożych, grupy młodzieży i dorosłych.

Wspólnota Ruchu w Europie Zachodniej liczy około 1350 osób.

Pierwsze kręgi Domowego Kościoła powstawały tam w latach osiemdziesiątych XX wieku na terenie Niemiec z inicjatywy Ojca Franciszka Blachnickiego i z potrzeby małżeństw ze środowisk polonijnych.

W innych krajach Europy Zachodniej nasz Ruch zaczął się rozwijać wraz z napływem polskiej emigracji po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

Obecnie Wspólnoty RŚ-Ż trwają w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, Irlandii, Belgii, w Luksemburgu, Hiszpanii, Holandii, Szwecji, Norwegii i w Danii. Krąg DK był przez kilka lat także we Francji.

W kręgach polonijnych Domowego Kościoła są również małżeństwa mieszane i nieliczne małżeństwa innych narodowości.

Ze względu na specyfikę duszpasterstwa na emigracji i rotację osób w wielu wspólnotach zmienia się liczba kręgów i ich skład. Kręgi w kilku rejonach rozwiązały się np. z powodu powrotów rodzin do Polski. Z kolei w innych rejonach powstały nowe kręgi, które w czasie pandemii są pilotowane on-line.

Kręgi powstają dzięki zaangażowanym małżeństwom i kapłanom. Wspólnotom w Europie posługują kapłani diecezjalni i zakonni z bardzo wielu zgromadzeń np. księża chrystusowcy, oblaci, salezjanie, werbiści, dominikanie, franciszkanie i bracia kapucyni.

Dzięki rozwojowi Ruchu Światło-Życie poza granicami Polski uczestnicy kręgów wyjeżdżając z kraju mogą trwać na drodze formacji będąc na emigracji i kontynuować formację po powrocie do Polski. W kręgach uczestniczy też bardzo wiele małżeństw, które Domowy Kościół poznały żyjąc poza Polską. Niektóre z małżeństw dają świadectwo, że dopiero na emigracji weszły na drogę wiary i życia sakramentalnego.

Poniżej przedstawimy kręgi Domowego Kościoła w Belgii, Hiszpanii, Holandii, Szwecji, Norwegii i Danii.  Rozwój wspólnot na terenie Niemiec, Wielkiej Brytanii i Irlandii zostanie przedstawiony oddzielnie, w tych krajach jest największa liczba kręgów Domowego Kościoła w Europie Zachodniej.

W Belgii pierwszy krąg Domowego Kościoła powstał 2005 r. Obecnie jest 7 kręgów w trzech ośrodkach: w Antwerpii, w Brukseli i Mons. Są budowane struktury rejonowe. Jest powołana para łącznikowa między kręgami i moderator rejonu. W bieżącym roku odbędą się wybory pary rejonowej.

W Hiszpanii były 3 kręgi Domowego Kościoła. Pierwszy powstał w 2011 roku. Obecnie jest 1 krąg, który trwa w prowincji Madryt.

W Holandii jest obecnie tylko1 krąg (7 małżeństw), powstał w 2020 r. w Eindhoven i jest na etapie pilotowania. Kolejne małżeństwa są gotowe przystąpić do kręgu.

Pierwszy krąg DK w Holandii powstał na początku 2010 roku przy parafii w Arnhem. Z powodu zmiany miejsc zamieszkania i powrotów rodzin do Polski krąg „zawiesił” spotkania formacyjne.

W Skandynawii trwa 9 kręgów. Pierwszy krąg powstał w 2007 r. w Sztokholmie. W Szwecji są obecnie 4 kręgi. Jest powołana para rejonowa i moderator rejonu.

W Norwegii pierwszy krąg powstał na przełomie lat 2008/2009 r. w Alesund. Krąg trwa nadal w trochę zmienionym składzie. Następne kręgi powstawały od 2015 r. w Oslo i w Dramen. Aktualnie są 3 kręgi.

Najmłodszy krąg w Skandynawii powstał na terenie w Danii w 2019 r. na Jutlandii – obecnie trwają w nim 4 małżeństwa. Mamy nadzieję na powstanie kręgu w Kopenhadze.

Wspólna modlitwa, dzielenie słowem Bożym i życiem umacnia oraz zbliża małżeństwa do Boga i do siebie. Dla osób na emigracji wspólnota i formacja w RŚ-Ż jest cennym darem. Małżeństwa z kręgu są często dla siebie jak najbliższa rodzina.

Małżonkowie z Domowego Kościoła angażują się w parafiach współpracując z kapłanami i ze środowiskiem lokalnym, czasami wielonarodowym. Małżeństwa są członkami rad parafialnych, służby liturgicznej, scholii. Prowadzą poradnie małżeńskie, kursy dla narzeczonych, katechezę dla dzieci i młodzieży. Kilku przedstawicieli DK uczestniczy w Polonijnej Radzie Rodziny utworzonej przy Delegacie KEP. We wspólnotach rejonowych zaczynają powstawać diakonie: modlitwy, liturgiczna, życia i wyzwolenia.

Formacja Ruchu pomaga rodzinom wzrastać w wierze, wdraża do poznawania słowa Bożego i życia nim, uczy odpowiedzialności i troski o Kościół, prowadzi do życia w prawdzie oraz do otwartości na dar życia. Wielu małżonków odkrywa na nowo radość miłości i jedności małżeńskiej.

W sytuacji pandemii małżeństwom z kręgów DK bardzo brakuje wspólnotowych Eucharystii, bezpośrednich spotkań, relacji, kontaktów oraz możliwości organizowania dni skupienia i rekolekcji. Jednak rodziny Domowego Kościoła się nie poddają. Dzięki pomocy Ducha Świętego oraz przy wykorzystaniu przestrzeni cyfrowej odbywają się spotkania on-line, również zdalne Dni Wspólnoty jednoczące wspólnoty z wielu rejonów, a także z różnych krajów.
Dziękujemy Bogu za Czcigodnego Sługę Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego. Niech Pan będzie uwielbiony w dziele Ruchu Światło-Życie!

zebranie wypowiedzi i przekazanie w imieniu małżeństw z kręgów w Europie Zachodniej,
Maria i Ryszard Karolewscy
marzec AD 2021

Szczęść Boże,

wspólnotę Domowego Kościoła w Niemczech zakładał na początku lat osiemdziesiątych ks. Franciszek Blachnicki wraz z siostrą Jadwigą Skudro. Obecnie w Domowym Kościele w Niemczech formuje sie około 200 małżeństw, a kolejne 50 jest w kręgach pilotowanych. Wspólnotę DK tworzy 9 rejonów w pięciu dekanatach. Na terenie Niemiec jest powołana para odpowiedzialna za DK – obecnie Aneta i Krzysztof Michoń oraz moderator krajowy DK, ks. Krzysztof Romanowski. Posługę pełni także 9 par rejonowych i moderatorzy rejonowi.

Moderatorem Ruchu Światło-Życie w Niemczech jest ks. Jacek Herma, który jest także moderatorem Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji w Carlsbergu.

Domowy Kościół daje nam możliwość dążenia do świętości w jedności małżeńskiej. Członkowie wspólnoty podejmują i rozwijają diakonie modlitwy, życia, muzyczne, wyzwolenia człowieka.

Przy parafiach PMK (Polskich Misji Katolickich) prowadzą poradnie rodzinne, kursy przedmałżeńskie, ale również angażują się w życie parafii niemieckich. W ostatnich latach Domowy Kościół pomaga tworzyć w parafiach dziecięce jak i młodzieżowe wspólnoty oazowe.

W obecnej sytuacji pandemii większość kręgów spotyka się online. Chcielibyśmy, by coraz więcej małżeństw mogło usłyszeć o tym pięknym Ruchu.
Serdecznie wszystkich pozdrawiamy! Chwała Panu!

Aneta i Krzysztof Michoń
para odpowiedzialna za DK w Niemczech

Alleluja!
Jesteśmy wspólnotą Ruchu Światło-Życie na Wyspach Brytyjskich obejmujących rejony Anglii, Valii oraz Szkocji.

Pierwsze kręgi powstały tutaj wkrótce po wejściu Polski do Unii Europejskiej wraz z napływem nowej emigracji, ok. szesnastu lat temu. Najliczniejszy jest Domowy Kościół, w którym formują się małżonkowie w 37 kręgach. Tworzą go głównie małżeństwa polskie, ale również mieszane. W ostatnich latach powstały pierwsze grupy Oazy Dzieci Bożych i grupa młodzieżowa. Wciąż powstają także nowe kręgi DK. Wszyscy czujemy się jak jedna wielka rodzina, której brak jest szczególnie odczuwalny za granicą.

Pogłębianie swojej formacji prowadzi nas jednocześnie do podejmowania służby na rzecz parafii i innych małżeństw, poprzez prowadzenie poradni rodzinnych, katechez przygotowujących do sakramentu bierzmowania, służbę ołtarza, diakonię liturgiczną, muzyczną, miłosierdzia i diakonię życia. Wielu z nas również prowadzi katechizację szkolną i kursy przedmałżeńskie. W Szkocji przedstawiciele Domowego Kościoła są zaangażowani w Komisję Duszpasterstwa Rodzin i Małżeństw przy wikariuszu episkopalnym.

Ku naszej radości rozwija się również zaangażowanie małżonków DK w KWC, w której wciąż przybywa nowych członków.

Czas pandemii jest trudny dla wszystkich, ale nie poddajemy się i nie zniechęcamy, działamy i wykorzystujemy do tego metody na dany czas dostępne. Mamy oddanych kapłanów, którzy wspierają nas i pomagają w tym trudnym czasie.

Pragniemy, aby Ruch Światło-Życie nadal rozwijał się na Wyspach poprzez powstawanie nowych grup we wszystkich formacjach. Mamy także nadzieję, że uda się organizować rekolekcje wakacyjne tutaj, na miejscu z księdzem moderatorem, którego wciąż nam brakuje. Ufamy, że wkrótce będzie to możliwe. Chwała Panu.

Lubomira i Piotr Dygoń
para rejonowa

Szczęść Boże,
Mamy na imię Magdalena i Filip. Cieszymy się i dziękujemy za możliwość zaprezentowania Ruchu Światło-Życie w Irlandii.

Dzięki Duchowi Świętemu Wspólnota na wyspie rozwija się od ośmiu lat i tworzy ją około 300 osób, głównie Polaków. Największą część stanowią rodziny Domowego Kościoła, w tym jeden krąg anglojęzyczny. Rozwija się również formacja dorosłych. Przez pewien czas formowały się dzieci i młodzież, jednak obecnie spotkania tych grup nie są kontynuowane. Wielu kapłanów z różnych zgromadzeń, księży diecezjalnych, chrystusowców, ojców dominikanów, werbistów i franciszkanów, angażuje się w posługę w Ruchu.

Sporo osób odkryło piękno daru, jakim jest Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Powstała diakonia wyzwolenia. Działa również diakonia modlitwy.

Ruch Światło-Życie przyniósł nam dar żywej wspólnoty, bycia z drugą osobą, dzielenia się wiarą i czerpania ze świadectwa innych. Przyniósł dar mocy słowa Bożego i odkrycie znaczenia służby poprzez posiadanie siebie w dawaniu siebie.

W czasie pandemii nie możemy spotykać się w rzeczywistości. Nie poddajemy się jednak i kontynuujemy formację oraz spotkania online. Kierując się natchnieniami Ducha Świętego staramy się wykorzystać ten czas. Powstają nowe pomysły na ożywianie życia wspólnoty, jak regularna modlitwa Liturgią Godzin, konferencje tematyczne, webinaria.

Dziękujemy i pozdrawiamy bardzo serdecznie z wyspy Irlandia, którą nie raz odwiedził ks. Franciszek Blachnicki.
Za wszystko niech Pan Bóg będzie uwielbiony!

Magdalena i Filip Przybeccy
para rejonowa